Xin chào: Khách
THÔNG BÁO CHUNG
Lịch thi học kỳ các lớp nghề 2012A&2011C, 2012B, và 2012C
Đợt 2 - Tháng 01/2013
Đề nghị các sinh viên chú ý có mặt tại phòng thi đúng ngày thi, giờ thi và ký tên đầy đủ.